Hart Backbord - kannst Du mitsingen

De grote Buer

De grote Buer,
de Herr von't Land,
de freet de Bratens mit Unverstand

Refrain:
He-ho, he-ho, hurra frisch nah!
He hurra, da kamen frische Stimmen her,
he -ho, he-ho hurra frisch nah.

Süh, dor kummt an Seiler an
Mit mojen Wind un föfftein Mann

Refrain

Dat grote Schipp up wiede See
Hett frie Fahrt in Luv un Lee

Refrain

Wi sett de Netten op den Grund
Un fangt de Fisch an dusend Pund

Refrain

Unsere Partner